Diễn tập phòng cháy chữa cháy

Công ty TNHH FCC phối hợp với Cán bộ chiến sĩ phòng cháy huyện Đông Anh khu vực khu công nghiệp Bắc thăng long tổ chức buỗi diễn tập PCCC chữa cháy cho toàn thể CB CNV của công ty.